மூடுக

வெளிமுகமை மூலம் Backhoe with front end leveller மற்றும் Tractor 4 Wheel Drive நியமனம் செய்தல்

வெளிமுகமை மூலம் Backhoe with front end leveller மற்றும் Tractor 4 Wheel Drive நியமனம் செய்தல்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப நாள் முடிவு நாள் கோப்பு
வெளிமுகமை மூலம் Backhoe with front end leveller மற்றும் Tractor 4 Wheel Drive நியமனம் செய்தல்

வேளாண்மை பொறியியல் துறை – நில மேம்பாட்டு திட்டக் கருவிகளை இயக்குவதற்காக விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 6 – எண்கள் ;   Backhoe with front end leveller  மற்றும் 2 எண்கள்  Tractor 4 Wheel Drive   – வெளிமுகமை (Out sourcing)மூலம் ஒப்பந்தம் அடிப்படையில் நியமனம் செய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரும் அறிக்கை கோருதல் – தொடா்பாக.

05/02/2021 19/02/2021 பார்க்க (302 KB)