மூடுக

MGNREGS 2022-23 நிர்வாக அனுமதி விவரம்

வ.எண் பணிகள் தரவுகள்
1 நாற்றுப்பண்ணை PDF (1.7MB)
2 தோட்டக்கலை, முருங்கை வட்டார அளவிலான நாற்றுப்பண்ணை PDF (1.6MB)
3 பேவர் பிளாக் PDF (2.1MB)
4 உறிஞ்சிக்குழி (Vertical Filter Type-3) PDF (1MB)
5 2021-22-ஆம் ஆண்டு துவங்கப்படாத பணிகளின் விவரம் PDF (480KB)