மூடுக

நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு

நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு பகுப்பாய்வு அறிக்கை
வ.எண் மாதம் & வருடம் அறிக்கை
1 நவம்பர்-2023 சொடுக்குக(PDF1.2MB)
2 டிசம்பர்-2023 சொடுக்குக(PDF2MB)
2 ஜனவரி-2024 சொடுக்குக(PDF1MB)