மூடுக

தேர்தல்

சட்டமன்ற தொகுதிகளின் வரைபடங்கள்
வ.எண். தொகுதி எண் மறறும் தொகுதியின் பெயர் வரைபடம்
1. 70. செஞ்சி இங்கே சொடுக்கவும்
2. 71. மைலம் இங்கே சொடுக்கவும்
3. 72. திண்டிவனம்(SC) இங்கே சொடுக்கவும்
4. 73. வானூர்(SC) இங்கே சொடுக்கவும்
5. 74. விழுப்புரம் இங்கே சொடுக்கவும்
6. 75. விக்கிரவண்டி இங்கே சொடுக்கவும்
7. 76. திருக்கோயிலூர் இங்கே சொடுக்கவும்

 

சட்டமன்ற தொகுதி வாரியாக பெறப்பட்ட படிவங்களின் சுருக்க அறிக்கை-2019

படிவம்-9 (PDF 4.47MB )

படிவம்-10 (PDF 353KB )

படிவம்-11 (PDF 493KB )

படிவம்-11A (PDF 511KB )