மூடுக

சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்தம்-2023

சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்தம் 2023 – படிவம் 9, 10, 11, 11A & 11B

சிறப்பு சுருக்க திருத்தம் – 2023 செயல் அட்டவணை
நிகழ்வுகள் தேதிகள்
ஒருங்கிணைந்த வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடும் நாள் 09.11.2022 (புதன்கிழமை)
கோரிக்கை மற்றும் மறுப்புரைகள் விண்ணப்பிக்கும் காலம் 09.11.2022 (புதன்கிழமை)
முதல்
08.11.2022 (வியாழக்கிழமை)
சிறப்பு முகாம்கள் நடைபெறும் நாட்கள் 12.11.2022 (சனிக்கிழமை)
13.11.2022 (ஞாயிறுக்கிழமை)
26.11.2022 (சனிக்கிழமை)
27.11.2022 (ஞாயிறுக்கிழமை)
இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடும் நாள் 05.01.2023 (வியாழக்கிழமை)
தேசிய வாக்காளர் தினம் 25.01.2023 (புதன்கிழமை)