மூடுக

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் – 15 வது மத்திய நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் நிர்வாக அனுமதி

மாவட்ட ஊராட்சி
வ.எண். ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் 2020-21 2021-22 2022-23
1. காணை PDF(1MB) PDF(1.5MB) PDF(1.8MB)
2. கோலியனூர் PDF(1.3MB) PDF(900KB) PDF(2MB)
3. மரக்காணம் PDF(1MB) PDF(776KB) PDF(2.4MB)
4. முகையூர் PDF(1MB) PDF(1.6MB) PDF(1.3MB)
5. வானூர் PDF(1MB) PDF(1.6MB) PDF(1.4MB)
6. செஞ்சி PDF(1MB) PDF(1.6MB) PDF(1.3MB)
7. கண்டமங்கலம் PDF(1.3MB) PDF(1.6MB) PDF(1.4MB)
8. மைலம் PDF(1MB) PDF(1.6MB) PDF(1.9MB)
9. மேல்மலையனூர் PDF(1MB) PDF(1.5MB) PDF(1.2MB)
10. ஒலக்கூர் PDF(1MB) PDF(1.4MB) PDF(1.2MB)
11. திருவெண்ணைநல்லூர் PDF(1MB) PDF(730KB) PDF(753KB)
12. வல்லம் PDF(1MB) PDF(1.5MB) PDF(1.9MB)
13. விக்கிரவாண்டி PDF(1MB) PDF(897KB) PDF(2MB)

 

வட்டார ஊராட்சி
வ.எண். ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் 2020-21 2021-22 2022-23
1. காணை PDF(761KB) PDF(1.3MB) PDF(1.6MB)
2. கோலியனூர் PDF(669KB) PDF(1.3MB) PDF(5.5MB)
3. மரக்காணம் PDF(361KB) PDF(1.2MB) PDF(2.5MB)
4. முகையூர் PDF(728KB) PDF(1.3MB) PDF(3.4MB)
5. வானூர் PDF(664KB) PDF(1.3MB) PDF(3.2MB)
6. செஞ்சி PDF(664KB) PDF(1.3MB) PDF(1.6MB)
7. கண்டமங்கலம் PDF(665KB) PDF(1.4MB) PDF(1.4MB)
8. மைலம் PDF(629KB) PDF(1.2MB) PDF(3.2MB)
9. மேல்மலையனூர் PDF(700KB) PDF(1.2MB) PDF(1.8MB)
10. ஒலக்கூர் PDF(547KB) PDF(1.2MB) PDF(1.8MB)
11. திருவெண்ணைநல்லூர் PDF(721KB) PDF(1.4MB) PDF(1.9MB)
12. வல்லம் PDF(2.26MB) PDF(1.5MB) PDF(1.5MB)
13. விக்கிரவாண்டி PDF(731KB) PDF(1.3MB) PDF(1.5MB)

 

கிராம ஊராட்சி
வ.எண். ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் 2020-21 2021-22 2022-23
1. காணை PDF(455KB) PDF(3.1MB) PDF(3.5MB)
2. கோலியனூர் PDF(562KB) PDF(2.3MB) PDF(2.9MB)
3. மரக்காணம் PDF(659KB) PDF(2.5MB) PDF(3.7MB)
4. முகையூர் PDF(622KB) PDF(3.1MB) PDF(4.4MB)
5. வானூர் PDF(721KB) PDF(3.9MB) PDF(3.2MB)
6. செஞ்சி PDF(670KB) PDF(3.3MB) PDF(3.4MB)
7. கண்டமங்கலம் PDF(594KB) PDF(3.1MB) PDF(4MB)
8. மைலம் PDF(529KB) PDF(2.3MB) PDF(3MB)
9. மேல்மலையனூர் PDF(667KB) PDF(2.7MB) PDF(2.9MB)
10. ஒலக்கூர் PDF(758KB) PDF(2.1MB) PDF(4.7MB)
11. திருவெண்ணைநல்லூர் PDF(547KB) PDF(2.9MB) PDF(3.3MB)
12. வல்லம் PDF(668KB) PDF(2.3MB) PDF(2.9MB)
13. விக்கிரவாண்டி PDF(657KB) PDF(2.5MB) PDF(1.5MB)