மூடுக

ஆவணங்கள்

ஆவண வகை வாரியாக வடிகட்டவும்

வடிகட்டு

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி பார்க்க / பதிவிறக்கம்
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2019-20 10/08/2021 பார்க்க (9 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2018-19 10/08/2021 பார்க்க (8 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2017-18 10/08/2021 பார்க்க (7 MB)
மாவட்டம் ஒரு பார்வை -2019-20 16/03/2020 பார்க்க (613 KB)
மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – சாதாரண கற்கள் 27/05/2019 பார்க்க (9 MB)
மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – ஆற்று மணல் குவாரி 27/05/2019 பார்க்க (9 MB)
மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – கருப்பு கிரானைட் கல் 27/05/2019 பார்க்க (9 MB)
மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – சிலிக்கா மணல் 27/05/2019 பார்க்க (6 MB)
மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – செம்மண், சரளை மற்றும் கூழாங்கற்கள் 27/05/2019 பார்க்க (5 MB)
மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – பல்வண்ண கிரானைட் கல் 27/05/2019 பார்க்க (6 MB)